Blog

TCK-Bilişim Suçları


Türk Ceza Kanunda Bilişim Bağlantılı Suçlar

Çoğu zaman birbiri yerine kullanılsa da aralarında farklılıklar bulunan çeşitli kavramlar:

  • Bilgisayar suçu
  • Bilgisayarla ilgili suç
  • Bilgisayar suçluluğu
  • Elektronik suç
  • Bilgisayar  vasıtası ile işlenen suçlar
  • Bilişim suçları ya da suçluluğu
  • Bilişim ihlali

 

Türk Ceza Kanununda bulunan ve aslında bilişim ile ilk etapta alakası yokmuş gibi algınan fakat bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen bazı suçlar ile alakalı maddeler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır. Mesela Sosyal Medya üzerinden birisine yaptığınız hakaret Bilişim Sistemleri vasıta kılınarak hakaret şeklinde yer almaktadır. Bu suçların ispatı ve şikayeti durumunda ise aşağıdaki maddelerde verilen cezalar uygulanmaktadır.

1-Kişilere Karşı İşlenen Suçlar – Hürriyete Karşı Suçlar.

MADDE 124. – Haberleşmenin engellenmesi
(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engelleyen kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Her türlü basın ve yayın organının yayınının hukuka aykırı bir şekilde engellenmesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre cezaya hükmolunur.

2-Kişilere Karşı İşlenen Suçlar – Şerefe Karşı Suçlar.

MADDE 125. – Hakaret
(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(4) Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

3-Kişilere Karşı İşlenen Suçlar – Özel hayata ve Hayatın gizliliğine karşı suçlar.

MADDE 132. – Haberleşmenin Gizliliğini İhlal.
(1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

(4) Kişiler arasındaki haberleşmelerin içeriğinin basın ve yayın yolu ile yayınlanması hâlinde, ceza yarı oranında artırılır.

4-Kişilere Karşı İşlenen Suçlar – Özel hayata ve Hayatın gizliliğine karşı suçlar.

MADDE 133. – Kişiler arası konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması .
(1) Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(1) Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerden biri işlenerek elde edildiği bilinen bilgilerden yarar sağlayan veya bunları başkalarına veren veya diğer kişilerin bilgi edinmelerini temin eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu konuşmaların basın ve yayın yoluyla yayınlanması hâlinde de, aynı cezaya hükmolunur.

5-Kişilere Karşı İşlenen Suçlar – Özel hayata ve Hayatın gizliliğine karşı suçlar.

MADDE 135. – Kişisel verilerin kaydedilmesi.

(1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlâkî eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır

MADDE 136. – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme.

(1) Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

MADDE 138. – Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme.

(1) Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

6-Kişilere Karşı İşlenen Suçlar – Mal Varlığına Karşı Suçlar.

MADDE 142. – Nitelikli Hırsızlık.
(1) Hırsızlık suçunun;

(e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

MADDE 158. – Nitelikli Dolandırıcılık.

(1) Dolandırıcılık suçunun;

(e) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle,

(f) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, İşlenmesi halinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

7-Topluma Karşı Suçlar – Genel Ahlaka Karşı Suçlar.

MADDE 226. – Müstehcenlik.
1)

a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya

da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan,

söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

8-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun 71, 72, 73 Maddeleri

MADDE 71 – Manevi Haklara Tecavüz.
Yazılımı kamuya sunma hakkı,Yazılım sahibinin adını belitme hakkı, Değişiklik yapılmaması hakkı

MADDE 72 – Mali Haklara Tecavüz.

Değiştirmek, kopyalamak, çoğaltmak yaymak, ticaret konusu yapmak, aracılık etmek, suçtur.

MADDE 73 – Diğer Suçlar.

9-Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu (4926)

MADDE 12 – Gümrük idarelerinde sahte beyan ve belgeler.
Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekarlık ve bilişim alanındaki suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar bir kat artırılarak uygulanır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir