Blog

Veritabanı Yönetimi Temel SQL Komutları


SELECT DEYİMİ

 • Mysql veritabanlarında herhangi bir tabloyu sorgulamak (görüntülemek) amacıyla kullanılır.
 • * karakteri eklenerek tabloda ki tüm veriler kolaylıkla çekilebilir.

Misal:

SELECT *FROM envanter  —> Envanter tablosundaki tüm verileri gösterir.

SELECT adi,soyadi,yetkisi FROM Personel —> Personel Tablosundan yalnızca belirtilen (ad,soyad ve yetki) alanları çeker ve gösterir.

SELECT DISTINCT Bolum FROM ogrenci —>Ogrenci tablosunda birden fazla olan bölüm alanlarından sadece bir tanesini gösterir.

WHERE ŞART İFADESİ

 • Where parametresi sql sorgularında herhangi bir şart belirtmek istediğimiz zaman kullanılır.

Misal:

SELECT *FROM ogrenci WHERE bolum=’Adli_Bilisim_Muhendisligi’

(Yukarıdaki komut dizesi kullanılarak ogrenci tablosundan bölümü Adli Bilişim Mühendisliği olan tüm kayıtları * parametresi sayesinde bize gösterir.)

ORDER BY İFADESİ

 • Veritabanındaki verileri belirtilen herhangi bir kısas nispetinde sıralamak için kullanılan SQL sorgu parametresidir.

Misal:

SELECT *FROM ogrenci ORDER BY ad

(Ogrenci tablosundaki verileri isimlerine göre alfabetik bir sırayla ekranda gösterir)

SELECT *FROM ogrenci ORDER BY ogrenci_no ASC

(Öğrenci tablosundaki öğrencilerin numaralarını artan şekilde <küçükten büyüğe> sıralar ve ekranda gösterir)

SELECT ogrenci_no,ad,soyad FROM ogrenci ORDER BY ortalama DESC

(Ogrenci tablosundaki öğrencileri ortalamalarını baz alarak azalan şekilde <büyükten küçüğe> sıraladıktan sonra ad ve soyadları ile birlikte ekranda gösterir)

AVG FONKSİYONU

 • Komut diziminde belirtilen herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin aritmetik ortalamasını bulmak için kullanılan SQL sorgu parametresidir.

Misal:

SELECT AVG(yas) FROM ogrenci

(Öğrencilerin yaş ortalamasını hesaplayan SQL sorgusu.)

SELECT AVG(maas) FROM personel WHERE gorev=’memur’

(Personel tablosunda bulunan memurların maaş ortalamasını hesaplayan SQL sorgusu)

SUM FONKSİYONU

 • Komut diziminde belirtilen herhangi bir sütunun sayısal değerlerinin toplam değerini hesaplamak için kullanılan SQL sorgu parametresidir.

Misal:

SELECT SUM(fiyat) FROM Kitap

(Kitap tablosunda kayıtlı kitapların toplma fiyat değerini gösteren SQL l sorgusu.)

SELECT SUM(distinct fiyat) FROM Kitap

(Kitap tablosunda bulunan kitaplardan fiyatları farklı olan kitapların fiyatlarının toplam değerini gösteren SQL sorgusu.)

MAX VE MIN FONKSİYONLARI

 • Komut diziminde belirtilen herhangi bir sütunun en büyük (max) veya en küçük (min) değerini bulmamızı sağlayan SQL parametreleridir.

Misal:

SELECT MAX(ortalama) FROM ogrenci

(Ogrenci tablosundaki en yüksek ortalamaya sahip olan öğrenciyi bulan SQL sorgusu.)

SELECT MIN(maas)  FROM memur

(Memur tablosundaki en düşük maaşa sahip olan memuru bulan SQL sorgusu.)

 

COUNT FONKSİYONU

 • Bir tablodaki kayıtların sayılması işleminde kullanılan SQL parametresidir.
 • COUNT(*) şeklinde kullanılırsa NULL değerlerinide sayıma dahil edilir.
 • COUNT(Sütun_Adı) şeklinde kullanılırsa belirtilen sütundaki NULL değerleri dikkate almadan sayım yapar.

Misal:

SELECT COUNT(*) FROM ogrenci

(Öğrenci tablosunda kaç tane kayıt olduğunu bize söyleyen SQL sorgusu.)

SELECT COUNT(*) FROM ogrenci WHERE bolum=’Adli-Bilisim_Mühendisligi’and ortalama>=3.0

(Adli Bilişim Mühendisliği bölümünde okuyan ve ortalaması 3.0 üzerinde olan öğrenci sayısını bulan SQL  sorgusu.)

SQL OPERATÖRLERİ

 • AND : Belirtilen şartların tamamının sağlanması gerektiğini gösterir.
  Misal:
  SELECT *FROM ogrenci WHERE bolum=’adli_bilisim’ AND ortalama>=3.0
  (Adli bilişim bölümünde okuyan aynı zamanda ortalaması 3.0 üzerinde olan öğrencileri gösteren SQL  sorgusu.)
 • OR : Belirtilen şartlardan bir tanesinin sağlanmasıyla önerme doğrulanmış olur.
  Misal:
  SELECT *FROM akademisyen WHERE bolum=’Adli_bilisim’ or maas<=5000
  (Adli bilişim mühendisliğinde görev yapan ve maaşı 5000 altında olan akademisyenleri gösteren SQL  sorgusu.)
 • BETWEEN…….AND……. : Belirtilen iki değer arasında olan verileri çekmemizi sağlayan SQL  operatörü.
  Misal:
  ……WHERE maas BETWEEN 1000 AND 2000
  (maaşı 1000 ile 2000 arası olanları görüntüler)
 • IN : Liste içerisindeki değerle karşılaşma yapan SQL  operatörü
  Misal:
  ….WHERE bolum IN (‘bilgisayar’,’elektrik’,’insaat’)
  (Belirtilen kısımlar arasında karşılaştırma yapar)
 • LIKE : Belirtilen karakter ve karakter grubuyla karşılaştırma yapan SQL  operatörü.
  ………
  M%          —> M harfi ile başlayanlar.
  %A           —> A harfi ile bitenler
  %B%       —>  İçerisinde B harfi bulunanlar
  H_S_N  —> 1.harfi H, 3.harfi S, 5.harfi N olanlar.Misal:
  SELECT *FROM personel WHERE dogumyeri NOT IN (‘Bursa’,’Antalya’,’Rize’)

 

Veri Ekleme, Tablo Güncelleme ve Silme İşlemleri

[INSERT-UPDATE-DELETE]

Tablo Güncelleme ( UPDATE )

Update personel
SET maas=2000
WHERE maas between 1000 and 1500

(Personel tablosunda maaşları 1000 ile 1500 arasında olan çalışanların maaşlarını 2000 yapan SQL ifadesi)

UPDATE personel
SET ‘mudur’
WHERE gorev=’sef’

(Personel tablosunda görevi şef olan personellerin görevini müdür olarak güncelleyen SQL  ifadesi.)

Tablodan Veri Silmek ( DELETE )

DELETE FROM ogrenci
WHERE e-posta IS NULL

(Öğrenci tablosunda e-posta adres kısmı bboş(NULL) olan kayıtları silmek için kullanılan SQL  ifadesi)

Veri Tabanı ve Tablo Oluşturma ( CREATE )

CREATE DATABASE yonetim

Var Olan Bir Nesne Üzerinde Değişiklik Yapma İşlemi ( ALTER )

ALTER TABLE personel
ADD e-posta VARCHAR(40) NULL

Veri Tabanındaki Bir Nesneyi Kaldırmak ( DROP )

DROP TABLE dersler

Satırları Gruplandırma İşlemi ( GROUP BY )

SELECT bolum AVG(maas) FROM personel GROUP BY bolum

 


Veritabanı Yönetimi Temel SQL Komutları” üzerine bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir